Polityka prywatności Konferencja: Edukacja w Akcji

POLITYKA PRYWATNOŚCI - KONFERENCJA EDUKACJA W AKCJI:

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni (dalej CNE) dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność swoich gości oraz wszystkich osób, z którymi współpracuje w celu realizacji swoich zadań statutowych.

Wszystkie zbierane i wykorzystywane przez CNE dane osobowe (rozumiane jako wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami
i wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa.

CNE realizuje zadania i obowiązki administratora danych, przewidziane w przepisach dotyczących danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Dbając o przejrzystość przetwarzania danych, przekazujemy Państwu poniższe informacje, które mogą pomóc
w zrozumieniu celów, zakresu oraz sposobu przetwarzania Państwa danych.

Nad procesem przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez CNE Inspektor ochrony danych (dalej IOD). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

IOD: Agnieszka Czerwińska, iod@experyment.gdynia.pl tel. 58 72 73 985

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Dane administratora danych zebranych i przetwarzanych w celu organizacji wydarzenia Konferencja „Edukacja w akcji: KreAktywna szkoła”: 

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni,

Samorządowa Instytucja Kultury,

Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Inspektor Ochrony Danych:

iod@experyment.gdynia.pl, tel. 58 72 73 985

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne. CNE zbiera wyłącznie dane niezbędne do rejestracji udziału w konferencji – nie podanie danych może oznaczać brak możliwości rejestracji użytkownika lub brak możliwości udziału w wydarzeniu.

Aplikacja mobilna

CNE zapewnia możliwość pobrania bezpłatnej aplikacji mobilnej Konferencja „Edukacja w akcji: KreAktywna szkoła” firmy Mobile Madness. Pobranie aplikacji jest dobrowolnie i nie jest niezbędne do udziału w konferencji. Administratorem danych osobowych wprowadzonych do aplikacji pozostaje CNE, które zawarło z Mobile Madness umowę powierzenia danych osobowych. 

Z aplikacji można korzystać bez zakładania konta osobistego mogą korzystać w pełni:

- Agendy

- Opisów Prelegentów

- Opisów Wykładów i Warsztatów

-  Informacji o konferencji

- Fotorelacji

- Materiałów

- Ankiety i możliwości oceny prelekcji

- Możliwości zadania pytania prelegentowi

Użytkownicy, którzy założą konto niepubliczne mają możliwość korzystania z powyższych opcji użytkowników bez konta oraz dodatkowo:

- publikowania wpisów na Wallu

- publikowania komentarzy do wpisów na Wallu

- lubienia wpisów opublikowanych na Wallu

- odpowiadania na zadania quizowe dotyczące ngo

- zbierania punktów za powyższe aktywności oraz zdobycia nagrody za zebrane punkty i wykonane zadania.

Użytkownicy, którzy dodatkowo upublicznią konto mają możliwość korzystania z powyższych opcji użytkowników bez konta oraz użytkowników konta niepublicznego, a także możliwość:

- dodawania zdjęć do fotorelacji

- korzystania z Czatu

W aplikacji użytkownik samodzielnie konfiguruje swoje konto osobiste uzupełniając informacje według własnego uznania.

Wszystkie osoby, które założą konto publiczne, zalogują się w aplikacji, oraz spełnią wymogi zawarte w regulaminie konkursu (link) wezmą udział w konkursie dla uczestników konferencji na zasadach zawartych w regulaminie.

Okresy przechowywania danych osobowych.

Dane z aplikacji usuwane są samodzielnie przez użytkowników w momencie usunięcia konta

Dane dotyczące organizacji konferencji przetwarzane poza aplikacją mobilną, będą w miarę możliwości usunięte po zakończeniu konferencji, jednak informacje (w tym dane osobowe) niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przechowywane będą przez okres 3 lat.

Usunięcie wizerunku uczestnika konferencji odbywać się będzie na wniosek osoby przedstawionej na zdjęciu -
w przypadku wizerunku wykorzystanego za zgodą – w momencie cofnięcia zgody, w przypadku zdjęć grupowych w momencie wniesienia sprzeciwu.

W celu usunięcia Państwa danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@experyment.gdynia.pl.

Przekazywanie danych osobowych

Zbierane dane ujawniamy wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym nas
w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych. Dane udostępniamy:

1. wybranym pracownikom CNE w zakresie wynikającym z obowiązków na zajmowanym stanowisku;

2. podmiotom współpracującym z CNE w zakresie obsługi informatycznej - (serwis sprzedaży biletów, serwis Newsletter, „Formularz kontaktowy”, serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE);

3. Twórcy aplikacji mobilnej obsługującej konferencję: Mobile Madness Tomasz Ignatiuk z siedzibą przy ul. Powstańców Listopadowych 29c/8, 35-606 Rzeszów.

II ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Imię, nazwisko, adres email, numer telefonu

Cel przetwarzania danych: Udział w konferencji (w tym rejestracja).

Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Wizerunek

Cel przetwarzania danych: dokumentacja fotograficzna i filmowa działalności CNE oraz działalność promocyjna – zdjęcia grupowe, ogólne.

Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust 1 lit. d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Cel przetwarzania danych: dokumentacja fotograficzna i filmowa działalności CNE oraz działalność promocyjna – zdjęcia kadrowane, portret konkretnej osoby

Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Zakres danych: wizerunek, imię i nazwisko (na potrzeby udokumentowania zgody).

Dane w aplikacji mobilnej (w zależności od wyboru użytkownika:

Imię, nazwisko, adres e-mail, tytuł/stanowisko, linki do profili social media, bio, wizerunek

Cel przetwarzania danych: Udział w konferencji (kontakt z prelegentami, ocena prezentacji, udział w grze, dostęp do dodatkowych funkcjonalności)

Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.

Cel przetwarzania danych: Udział w konkursie (w ramach aplikacji mobilnej).

Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust 1 lit. f RODO - uzasadniony interes CNE – realizacja zadań statutowych, organizacja wydarzenia dla nauczycieli, dokumentowanie przebiegu wydarzenia.

III. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:

1. Prawo uzyskania dostępu do danych osobowych.

2. Prawo do żądania sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe, oraz żądania uzupełnienia danych.

3. Prawo do żądania usunięcia danych w przypadku, gdy: są one już zbędne do osiągniecia celu w jakim zostały zebrane, dane były przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub gdy uznają Państwo, że dane przetwarzane były w sposób niezgodny z przepisami.

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, czyli żądanie zatrzymania wszystkich operacji przetwarzania w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych (na czas konieczny do sprawdzenia danych) lub uznają Państwo, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych.

5. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej odwołaniem.

6. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest interes CNE (art. 6 ust 1 lit f RODO), przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Składając sprzeciw należy wskazać przyczynę związaną z Państwa szczególną sytuacją, która jest podstawą jego złożenia.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu uprawnień należy napisać do Inspektora Ochrony Danych CNE (iod@experyment.gdynia.pl), który skontaktuje się z Państwem w celu realizacji wniosku.